Minőséget árulunk, mert hosszútávon tervezünk

Garanciális feltételek

Fogyasztónak nem minősülő jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében

Nem minősül fogyasztónak az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak. Jótállási igényét ebben az esetben az egyedi szerződésében foglalt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alapján jogosult érvényesíteni.

Fogyasztónak minősülő természetes személyek esetében

Gázkészülékre vonatkozó garancia (jótállás) csak a Marketbau-Remeha Kft-vel (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) szerződött szakszerviz által végzett beüzemelés esetén érvényesíthető. Ennek elmulasztása esetén a Forgalmazó nem vállal garanciát a készülékre.

Garanciális javítási munkát csak teljes körűen érvényesített GARANCIAJEGY alapján végezhetnek a szervizpartnerek. A garanciajegyet a fogyasztó a vásárlása alkalmával a terméket eladó (kereskedéstől) kapta meg. Jótállási (garanciális) igényét a jótállási jegy és számlájának felmutatásával tudja érvényesíteni szerződéses szervizpartnereinknél, ezért kérjük gondosan őrizze meg azt.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében a fogyasztó a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot nem meghaladó eladási ár esetén 1 év, b) 100 000 forintot meghaladó, de legfeljebb 250 000 forint eladási ár esetén 2 év, c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év jótállási időre jogosult. A garancia időtartamának kezdete a vásárlás időpontja.

Kiterjesztett garanciát kínálunk – eladási ártól függetlenül – a kezdő időponttól számított legfeljebb:

 • 60 hónapig Avanta Plus, Calenta ACE és Calora gázkazánokra,
 • 10 évig a Tzerra ACE, Calenta ACE primer hőcserélőre,

abban az esetben, ha

 • a gépkönyvekben rögzített üzemeltetési feltételek megvalósulnak,
 • a szakszerviz által végzett éves karbantartás a kezdő időponttól számítva maximum 12 havonta megtörténik,
 • a fűtési rendszer a megfelelő koncentrátumban – a beüzemeléskor és az éves karbantartások alkalmával igazoltan – fel van töltve Sentinel X100 inhibitorral.

Mind a garancia, mind a kiterjesztett garancia vonatkozásában kiemelten fontos garanciális műszaki feltétel a folyamatosan biztosított megfelelő minőségű fűtési vízzel történő üzemelés, és annak dokumentálása (lásd: Remeha Vízkezelési Irányelvek (remeha.hu) és beüzemelési tájékoztató) ill. a dokumentáció garancia időtartam alatti megőrzése. A megfelelő vízminőség biztosításához javasoljuk a készülék visszatérő-ágába szerelt Sentinel mágneses iszapleválasztó és/vagy leválasztó hőcserélő beépítését is.

Egyéb jótállási és garanciális feltételek

Jótállás szempontjából nem tekinthető hibának és így a készülék nem garanciális az alábbi esetekben:

 • nem megfelelő vízminőséggel történő üzemeltetés,
 • elektromos hálózati hibákból származó károk (pl. elektromos zavar, túlfeszültség, földelési hiba, stb.),
 • külső hatás vagy egyéb hanyag kezelés következtében keletkezett mechanikai sérülések,
 • időjárási, környezeti tényezőktől való károsodás eseten (pl. villámcsapás, eső, fagy, tűz, stb.),
 • az éves karbantartás alkalmával a természetes módon elhasználódott alkatrészek (szűrők, elektródák, tömítések stb.) cseréje elmarad,
 • a készülék által kijelzett szerviz, illetve a karbantartás nem történik meg évente legalább egy alkalommal és a készülék jelzésekor,
 • az évenkénti kötelező karbantartásra vonatkozó kötelezettség elmaradását követően jelentkező hiba esetén.

A kötelező jótállás kizárólag Magyarország területén, a Marketbau-Remeha Kft. mint hivatalos importőr által forgalmazott készülékekre terjed ki. A jótállási igény érvényesíthetőségéről szervizpartnereinken keresztül kérhet tájékoztatást elérhetőségeiken. Szervizpartnereink listája elérhető az alábbi linken: www.remeha.hu

Jótállás igénye alapján a fogyasztó választása szerint:

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy ha az a többi jótállási igény teljesítésével összehasonlítva a vállalkozás részére aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási kötelezettség teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a jogszabály szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén és a feltüntetett szervizpartnereinknél közvetlenül is érvényesítheti.

A vállalkozás törekszik rá, hogy a kért kijavítást/kicserélést 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatja a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Kötelező jótállás esetén irányadó további szabályok:

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket nyolc napon belül kicseréljük.

Ha a termék kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréljük.

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatérítjük.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó jogosult arra, hogy a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezze.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Jelen jótállási feltételek tekintetében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Hőszivattyúkra vonatkozó egyéb szabályok

(a fenti általános garanciális rendelkezéseken túl)

A berendezés beüzemelését, karbantartását, javítását a jótállási és szavatossági időn belül kizárólag a márkaszerviz vagy hőszivattyúkra szerződött hivatalos partnerei végezhetik. A hőszivattyús rendszer megbontása, illetve bármely részegység eltávolítása előtt, minden esetben egyeztetni kell a márkaszervizzel, aki szükség esetén a hiba okát és körülményeit helyszínen megvizsgálhatja a garanciális feltételek ellenőrzéséhez.

A garancia feltételei:

 • Szakszerviz általi üzembehelyezéskor érvényesített garanciajegy vagy a vásárlást igazoló számla bemutatása a berendezés típusával, vásárlás idejével
 • Szakszervíz által kitöltött és aláírt „OSZTOTT LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ ELLENŐRZŐLAP ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNY” bemutatása, a berendezés típusával, szériaszámával
 • Minimálisan évenkénti 1 alkalommal elvégzett karbantartás igazolása: munkalappal, számlával, a berendezés típusával és szériaszámával. A gyakoriságot az üzembe helyező határozza meg.
 • Érvényes szivárgásvizsgálati státusz (berendezés kártya), amennyiben az előírás szerint szükséges.